Table of Contents Table of Contents
Next Page  12 / 114 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 12 / 114 Previous Page
Page Background

טבע הדברים

|

12

מרכז ארכיאולוגי בע"מ

מורשה לסחור בהיסטוריה עתיקה -

1979

משנת

מטעם רשות העתיקות

15

רישיון מס

הגלריה, בהנהלת הארכיאולוג

ד"ר רוברט דויטש

מתמחה במסחר בעתיקות

ארכיאולוגיות

ועורכת מכירות פומביות פעמיים

בשנה, בסוכות ובפסח.

מוצאות עתיקות מקוריות מתרבויות

שונות:

כלי חרס, כלי זכוכית, כלי נשק, פסלים,

נרות שמן, חותמות, מטבעות עתיקים

וספרות מקצועית.

זיהוי והערכת עתיקות ללא תמורה

הגלריה ממוקמת בסמטת מזל דגים

, ביפו העתיקה

7

054-4258003 :

, נייד

03-6826243 :

טל

עם סניף במלון דן,

תל-אביב

99

רח' הירקון

03-5247960 :

טל

כלי חרס עתיקים

מהווים אחוזים אחדים מכלל החותמות שנמצאו. זאת, בשל מעמדן

הכלכלי שהיה נחות בדרך כלל, לבד ממקרים יוצאי דופן כמו זה שלפנינו.

השם עליהנה אמנם אינו מופיע בתנ"ך, ואין מידע נוסף על זהות האישה,

אך העובדה שהחזיקה חותם מעידה על מעמדה החברתי הגבוה". ד"ר

משגב מוסיף, כי "רוב חותמות הנשים המוכרות לנו נושאות את שם

האב, ולא את שם הבעל. כאן, כמו במקרים האחרים, הדבר עשוי להעיד

על מעמדה הגבוה יחסית של עליהנה, שהיה תלוי במשפחתה המקורית

ולא במשפחת הבעל. ייתכן שעליהנה שמרה על זכותה על הרכוש ועל

עצמאות כלכלית גם לאחר נישואיה ולכן שומר שם האב, אולם אין

בידינו מידע מספיק על החוק ביהודה בתקופה זו". השם "עליה" ידוע

מחותם עמוני בן התקופה, וזו צורת הנקבה לשם המקראי הידוע "עלי".

בכתב שבחותם ניכר דמיון לכתבם של חותמות עמוניים, וייתכן שהדבר

מעיד על מוצאו הזר של מי שגילף את החותם, ואולי על מוצאה הזר של

עליהנה - ככל הנראה מעבר הירדן.

ספר משלי מדבר על אשת החיל שאחראית על פרנסת הבית בזמן

ר

ֶ

מ

ֶ

ה צ

ָׁ

ש

ְ

ר

ָּ

שבעלה עוסק בהנהגת הציבור ובמשפט בשערי העיר -" ד

י

ֵ

נ

ְ

ק

ִ

ם ז

ִ

תּוֹ ע

ְ

ב

ִׁ

ש

ְּ

הּ, ב

ָ

ל

ְ

ע

ַּ

ים ב

ִ

ר

ָ

ע

ְּׁ

ש

ַּ

ע ב

ָ

... נוֹד

ָ

יה

ֶּ

פ

ַּ

ץ כ

ֶ

פ

ֵ

ח

ְּ

שׂ ב

ַ

ע

ַּ

ת

ַ

ים, ו

ִּ

ת

ְׁ

ש

ִ

וּפ

ץ". ארכיון מסמכים שהשתמר במדבר יהודה מתקופת בית שני מעיד,

ֶ

אָר

בגין השאר, על עסקיה של בבתא בת שמעון, בעלת קרקעות שהייתה

בעלת מעמד משפטי – ואולם, ככלל, העדויות לעצמאות משפטית

וכלכלית במקרא ובארכאולוגיה הן מעטות, ונראה שהיוצאת מן הכלל

מעידה על הכלל.

החותם השני שנחשף בחפירה, הכתוב בכתב ראי, נושא את הכיתוב

"לסעריהו בן שבניהו".

השם סעריהו נזכר בחרס מערד, ומשמעו, ככל הנראה, ה' המתגלה

בסערה (ראו איוב ל"ח).

קיר המבנה מתקופת בית ראשון, שבתוכו נמצאו החותמות. לדברי

.1

החוקרים, ייתכן שפעל כאן מרכז מינהלי בתקופת בית ראשון.

חותם "לעליהנה בת גאל". צילום: קלרה עמית, באדיבות רשות העתיקות

.2

חותם "לסעריהו בן שבניהו". צילום: קלרה עמית, באדיבות רשות

.3

העתיקות

1

2

3